SĂ VORBIM DESPRE CALCIU ȘI CAPITAL

La invitația de a face o prezentare publică a practicii artistice am ales să vorbesc despre două dintre cercetările personale desfășurate în 2019: Peretele de calciu al unui mic-burghez și proiectul ARTIST, CUMPĂR APARTAMENT ÎN ACEST BLOC. Prezentarea online a celor două proiecte reprezintă o oportunitate de a discuta în mod extins și într-un cadru adecvat despre fundamentele culturale și personale ale proiectelor. În alte rânduri, urmăresc să prezint publicului larg alte materiale vizuale care au stat la baza lucrărilor realizate.
Demarate încă din perioada studiilor doctorale, ambele cercetări au culminat cu organizarea unor expoziții de către organizatorii proiectelor mai ample Narațiuni Concurente și Clasa Culturală, organizate de către asociația 1+1 și tranzit.ro/ Iași. Cercetarea asupra tehnicilor murale bazate pe „calcio-vecchio”- înrudite cu estetica modernă socialistă -, a fost expusă prin intermediul intervențiilor realizate în fosta galerie tranzit.ro/ Iași (ce era localizată atunci la adresa str. Al. Lăpuşneanu, nr. 7-9, Iaşi), fiind implementată și în sala de transpunere a specializării Arta Murală (FAVD, UNAGE), în timp ce ilustrațiile, prin care am analizat relația dintre capital simbolic și capital real, au fost expuse la galeria aparte a instituției partenere.
Intriga comună a celor două proiecte este interesul personal către obiectul de studiu al decorațiilor prezente în apartamentele construite în perioada socialistă, devenite conform experienței personale și sugestiei curatoriale „marker de clasă” după tranziția specifică anilor ’90. Intenția artistică a fost de a aduce în discuție asocierea dintre gestul rafinării preferințelor estetice – definit de cultivarea gustului; și apartenența la clasa socială de mijloc. Preocupările către cele două subiecte – calciu și capital, s-au juxtapus cu aspecte urgențe ale vieții personale: dorința profesională a experimenta o tehnică pierdută și dezaprobată deoarece aparține ideologiei socialiste și condițiile anevoioase de a achiziționa un apartament în condițiile capitalismului actual.

en

LET’S TALK ABOUT PLASTER AND CAPITAL

At the invitation to make a public presentation of my own artistic practice I chose to talk about two of the personal research conducted in 2019: THE CEMENT PLASTER FINISH WALL OF A PETIT BOURGEOIS and the project ARTIST, I BUY AN APARTMENT IN THIS BLOCK! both curated by Florin Bobu and Livia Pancu. The online presentation of the two projects represents an opportunity to discuss extensively and in an appropriate framework about their cultural and personal foundations. At other times, they aim to present to the general public other visual materials that formed the basis of the artworks.
Started since the doctoral studies, both researches culminated with the organization of exhibitions by the organizers of the larger projects Concurrent Narratives and the Culture Class, organized by the association 1+1 and tranzit.ro/ Iași. The research on „calcio-vecchio” plaster-based mural techniques related to the modern socialist aesthetics was exhibited through interventions in the former gallery tranzit.ro/ Iași (which was then located at 7-9 Al. Lăpuşneanu Street, Iaşi), being implemented and in the transposition room of the Mural Art specialization (FAVD, UNAGE), while the illustrations, through which I analized the relation between simbolic and real capital, were exhibited in the aparte gallery of the partner institution.
The common intrigue of the two projects is the personal interest towards the object of studing the decorations present in the apartments built during the socialist period, which became according to my life experience and the curatorial suggestion a “class-marker” after the ’90s so-called transition. My artistic intention was to bring into question the association between the gesture of refining aesthetic preferences – defined by the cultivation of taste; and beeing part of to the middle class. My concerns about the two subjects – plaster and capital, were juxtaposed with urgent aspects of personal life: the proffesional desire to experience a lost and disapproved technique because it belongs to the socialist ideology and the harsh conditions of purchasing an apartment under current capitalism.

Andrei Timofte (n. 1988, București) este un artist și cadru didactic care trăiește și lucrează în Iași, România. Recent a terminat un doctorat în arte vizuale la Facultatea de Arte Vizuale și Design, UNAGE, Iași, unde a desfășurat un proiect de cercetare artistică intitulat „Fabrica socială a dorinței: Muncă și memorie culturală în industriile creative după anii ’90”. Începând cu 2010, este membru activ al grupului artistic Satellite, transformat recent într-un ONG cultural. Recent a participat la expoziția de grup Plante Exotice (iulie-septembrie). În 2019 a expus proiectele „ARTIST, CUMPĂR APARTAMENT ÎN ACEST BLOC!”, expoziție parte din proiectul „Clasa Culturală” și PERETELE DE CALCIU AL UNUI MIC-BURGHEZ, expoziție parte din proiectul „Narațiuni Concurente”, curatori: Florin Bobu și Livia Pancu, ambele organizate de asociația 1+1 și tranzit.ro/ Iași. În 2020 a participat la programul de rezidențe Electroputere Air 2020, organizat de către Galeria Electroputere Craiova. În 2017 a participat împreună cu scriitorul Ovid Pop la programul de rezidențe Artist-în-Rezidență Q21 organizat de MuseumsQuartier (Viena, Austria), cu o bursă susținută de tranzit.org.

en

Andrei Timofte (born 1988, Bucharest) lives and works as an artist and teaching asistant in Iasi, Romania. He has a doctorate degree in visual arts, at the “Faculty of Fine Arts and Design”, UNAGE, Iasi, where he developed a theoretical thesis and an artistic research project on the topic of The Social Factory of Desire: Work and Cultural Memory of the Creative Industries after the 90s. Since 2010 he has been an active member of the Satellite group together with he recently opened a cultural production NGO. Recentely he participate at The Exotic Plants exhibition (July-September). In 2019 he exhibited „ARTIST, CUMPĂR APARTAMENT ÎN ACEST BLOC!” (ARTIST, I BUY AN APARTMENT IN THIS BLOCK!), part of „Culture Class” project, and „PERETELE DE CALCIU AL UNUI MIC-BURGHEZ”/ THE CEMENT PLASTER FINISH WALL OF A PETIT BOURGEOIS, part of „Narațiuni Concurente” project, which were both curated by Florin Bobu and Livia Pancu, and organized by 1+1 association and tranzit.ro/ Iași. In 2020 he participated in the Electroputere Air 2020 residency program, organized by Electroputere Craiova Gallery. In 2017 he participated together with the writer Ovid Pop in the Artist-in-Residence residency program Q21 organized by MuseumsQuartier (Vienna, Austria), with a scholarship supported by tranzit.org.